این هم یک شوخی بود -This Too Was A Joke

دو زبانه فارسی و انگلیسی

ترجمه سعید سعید پور

ویستار (۱۳۹۰)

نظر دهید

برای جستجو متن خود را وارد کنید