نحوه تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر

(نیما، سپهری و باباچاهی)

بر اساس رویکردهای شناختی بوگراند، درسلر و استاک‌ول

نویسنده: دکتر فرخ لطیف‌نژاد

انتشارات سخن (۱۳۹۶)

 

نظر دهید

برای جستجو متن خود را وارد کنید