کابوس ۲ *

خیابان‌ها    انار-اناری شده‌اند یا سنگ خورده به پیشانی‌شان یا پیشانی‌شان را کوبیده‌اند به‌سنگ خیابان هم بازیگوشی‌های خودش را دارد گاهی سوت می‌زند کنار دریاچه‌ی قو قایم می‌شود گاهی پشت شمشادها    [...]

شاید این طور باشد

کبریت    اختراع مادرم بود   غروب پوست پلنگی   گربهْ سیاه   آبجوش   اجنّه    دلتنگی            اختراع مادرم بود   زنِ بورِ بور    ارمنی     گل صد تومنی که عاشق فایز شد یا که نشد    [...]

قابل پیش بینی نبود

می خواهد از پشتِ بامِ دوست نبیند               دشمن نشنود گام برنداشته        بردارد طوری که پرت و پخشِ زمین بشود بعد               عینکش اش را در صفحه ی حوادث پیدا کند               روزنامه [...]

از اینجا به بعد

 و از اینجا به بعد بود که انگشت نما شدی به جرقه زدن لخت و عور آتشی که محاصره ات کرده بود دیوانه ی مادرزادی بودی که در تنه ی نخلی دراز دراز به دراز قد کشیده بودی : – سنگش بزن / نمی رسه ! [...]

دوازده سپتامبر

  زنِ بار در کلکته هم که باردار بشود     عاشق مرد لکنته ای شده   یا نشده                                                                           اتفاقی ست که افتاده!   در بارانداز     [...]