احتمال مرگِ علی باباچاهی

محمد لوطیج   نه قصارگویه ها نه این کلمات شوخ و شنگ که از طرف تو بیست و چارسالگی محبوبه های بسیاری را بوسیده اند. احتمال مرگ تو از روز اول با من است تمام روزهایی که با تو و بی تو دست کمی از [...]