شعر افشانشی

باباچاهی پس از طرح عناوین «شعر پسانیمایی» و «شعر در وضعیت دیگر»، به طرح عنوان «شعر افشانشی» پرداخت. او البته این عنوان را زیر عنوان «شعر در وضعیت دیگر» طبقه‌بندی می‌کند. برای این‌که با این نوع [...]

شعر در وضعیت دیگر

باباچاهی پس از طرح عنوان «شعر پسانیمایی» که خود آن را تنها یک نامگذاری می‌داند، به طرح موضوع «شعر در وضعیت دیگر» پرداخت. «شعر در وضعیت دیگر» در موخره مجموعه شعر «رفته بودم به صید نهنگ» و کتاب‌های [...]

شعر پسانیمایی

علی باباچاهی در مقطعی از زندگی ادبی خود با طرح عنوان «شعر پسانیمایی» در موخره یکی از بحث انگیزترین کتاب‌هایش یعنی «نم نم بارانم» پاره‌ای از ویژگی‌های شعر نیما را به چالش می‌کشد. او البته در خیلی [...]